Projektové a stavebně montážní práce

Zákon č. 163/2020 Sb.

 • zákonem 163/2020 Sb.se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • ruší se předkupní právo spoluvlastníků, které poslední dva roky komplikovalo prodeje nemovitých věcí
 • účinnost zákona je od 01.07.2020

Zákon č. 36/1967 Sb.

 • znalecká a tlumočnická činnost se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který upravuje jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků, výkon znalecké a tlumočnické činnosti a základní zásady odměňování znalců a tlumočníků
 • podrobnosti dále stanoví vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
 • zákon i vyhláška mají platnost do 31.12.2020

Zákon č. 254/2019 Sb., 255/2019 Sb.

 • znalecká činnost se řídí od 1.1.2021
  • zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který upravuje podmínky pro výkon znalecké činnosti, vznik , pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost a základní zásady odměňování znalců
  • zákonem č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavech
 • podrobnosti dále stanoví vyhlášky č.

Zákon č. 151/1997 Sb.

 • oceňování majetku se řídí do 31.12.2020 zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (Zákon o oceňování majetku)

Zákon č. 237/2020 Sb.

 • oceňování majetku se řídí od 1.1.2021 zákonem č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Zákon č. 130/2008 Sb.

 • podmínky pro výkon profese odhadce majetku upravuje novela Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. z 20.3.2008, která vstoupila v platnost od 1.7.2008
 • stanovuje rovněž požadavky na vzdělání, respektive odbornou praxi žadatele o živnostenské oprávnění odhadce s ohledem na vybranou kategorii oceňování majetku
 • dále vymezuje požadavky na
  • zamezení střetu zájmů
  • uchování důvěrnosti informací
  • řádné provozování živnosti
  • pojištění profesní odpovědnosti za případné škody vzniklé v souvislosti s vykonávanou činností odhadce majetku
  • zajištění systému jakosti a odpovědnosti